Regulamin obozów dziecięcych

Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców oraz do regulaminu obozu i ośrodka,
w którym obóz jest organizowany.

Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy pozostawione bez opieki podczas
obozu i w trakcie podróży.

W czasie obozu niedozwolone jest:
   • posiadanie oraz spożywanie wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
   • wprowadzanie na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody osoby z kadry.
   • samowolne oddalanie się z terenu obozu.

Powyższe zakazy obowiązują wszystkich uczestników obozu bez względu na wiek. Za nieprzestrzeganie tych zakazów uczestnik obozu zostanie upomniany, odsunięty czasowo od zajęć lub skierowany do prac porządkowych z jednoczesnym poinformowaniem rodziców (dotyczy osób niepełnoletnich). Drugie upomnienie jest równoznaczne z usunięciem uczestnika z obozu. W rażących przypadkach kierownik obozu może od razu podjąć decyzję o usunięciu uczestnika. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika na własny koszt i we własnym zakresie.

Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży i w trakcie pobytu na obozie.

Choroby i kontuzje uczestnicy zgłaszają wychowawcom. Wszelkie problemy ze zdrowiem (w tym alergie) należy zgłosić kadrze.

W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń kadry.