Regulamin wyjazdów studenckich

Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń kadry oraz do regulaminu obozu i ośrodka,
w którym obóz jest organizowany.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy pozostawione bez opieki podczas
obozu i w trakcie podróży.

Uczestnicy osobiście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży i w czasie zakwaterowania w ośrodku.

W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń kadry.

Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na motorówkę, a tym samym nie będą miały możliwości uczestniczenia w treningach.